De oudercommissie

Kindercentrum De Kruimelkring

Voor de medewerksters van Kindercentrum de Kruimelkring is de dagelijkse gang van zaken een vanzelfsprekend iets. Ouders kunnen echter wel eens vragen hebben, behoefte aan meer informatie en/of extra uitleg. De oudercommissie wil hierbij een adviserende rol vervullen.

De oudercommissie fungeert als onafhankelijk orgaan. De oudercommissie voorziet het management gevraagd en ongevraagd van advies ten aanzien van kwaliteit. Ze fungeert daarnaast als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de ouder(s)/verzorger(s) en de kinderen. De oudercommissie vergadert circa 1 keer per kwartaal. Op uitnodiging van de oudercommissie zijn managers Aniek van der Neut en/of Loudi Huzen- Kamperman ook aanwezig bij vergaderingen. Nieuws vanuit de oudercommissie is te vinden in de digitale nieuwsbrief "Kindercentrum de Kruimelkring". De notulen van de oudercommissie staan ter inzage in een map voor ouders op het kindercentrum (op te vragen bij de leidsters).

Wanneer je iets hebt voor de oudercommissie, dan kun je dat aan één van de leden doorgeven via oudercommissie@dekruimelkring.nl of spreek één van ons persoonlijk aan.  Al jullie suggesties, op- en aanmerkingen of vragen zijn zeer welkom!

We zijn ook altijd op zoek naar enthousiaste ouders die een steentje willen bijdragen. Lijkt het je leuk om lid te worden van de oudercommissie stuur ons dan een mailtje!

De oudercommissie is er voor u, de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van de Kruimelkring!

Op dit moment bestaat de oudercommissie uit de volgende leden: