De oudercommissie

Kindercentrum De Kruimelkring

Voor de medewerksters van Kindercentrum de Kruimelkring is de dagelijkse gang van zaken een vanzelfsprekend iets. Ouders kunnen echter wel eens vragen hebben, behoefte aan meer informatie en/of extra uitleg. De oudercommissie wil hierbij een adviserende rol vervullen. Zij fungeert als onafhankelijk orgaan. De oudercommissie voorziet het management gevraagd en ongevraagd van advies ten aanzien van kwaliteit. Ze fungeert daarnaast als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de ouder(s)/verzorger(s) en de kinderen.

Vergaderen

De oudercommissie vergadert circa 1 keer per kwartaal. Op uitnodiging van de oudercommissie is Aniek van der Neut en/of Loudi Huzen Kamperman ook ook aanwezig bij vergaderingen.

De oudercommissie fungeert als ‘vertegenwoordiger’ van u als ouder: dus al uw suggesties, op- en aanmerkingen, vragen medewerking etc. zijn zeer welkom!

Nieuws vanuit de Oudercommissie vindt u in de digitale nieuwsbrief van Kindercentrum de Kruimelkring. De notulen van de oudercommissie staan ter inzage in een map voor ouders op het kindercentrum (op te vragen bij de leidsters).

U kunt de oudercommissie te allen tijde ook benaderen via oudercommissie@dekruimelkring.nl

De oudercommissie is er voor u, de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van de Kruimelkring!

Op dit moment bestaat de oudercommissie uit de volgende leden: